نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه برنامه ريزي و بودجه
 29 دوره 
عنوان نشریه:  برنامه ريزي و بودجه
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  اقتصاد
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبرد
مدیرمسئول:  محمد نهاوندیان
سردبیر:  سید احمدرضا جلالی نائینی
:تارگاه  www.imps.ac.irhttp://www.imps.ac.ir
تلفن:  261116904 (021)
نشانی:  ايران، تهران، خيابان شهيد باهنر جمال آباد، خيابان شهيد مختار عسگري، شماره 6
کد ISSN:  9092-2251
نوع نشریه:  فصلنامه