بلاگ

پایگـاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

ناباروری چیست ؟ مهم ترین مقالات علمی در مورد درمان ناباروری


ناباروری ، به ناتوانی فرد، حیوان یا گیاه در تولید مثل با روش های طبیعی گفته می شود.

ناباروری چیست ؟

ناباروری ، به ناتوانی فرد، حیوان یا گیاه در تولید مثل با روش های طبیعی گفته می شود. ناباروری در انسان ها به ناتوانی در باردار شدن پس از گذشت یک سال بدون پیشگیری گفته می شود. آمار جهانی در سال 1997 نشان داد که حدود 5 درصد از کل زوج های جهان دچار مشکل ناباروری هستند . بر اساس آمارها ، در ناباروری 20 تا 30 درصد مشکل از مردان ، 25 تا 30 درصد از زنان و 25 و 40 درصد مربوط به هر دوی آنها است. آمارهای داخلی نیز نشان می دهد حدود یک چهارم زوج های ایرانی در برهه ای از زندگی خود دچار ناباروری اولیه می شوند و 3.4 درصد در هر زمان از این مشکل رنج می برند. در این پست به بررسی مدارک علمی مرتبط با درمان ناباروری در جهان و معرفی مهم ترین مقالات علمی درمان ناباروری می پردازیم.

درمان ناباروری

در تاریخ سوم مهر 1400، کلمات کلیدی infertilit* و treatment در پایگاه اسکوپوس جستجو و تعداد 49222 مدرک علمی بازیابی شد.

نمودار 1، روند مدارک علمی مرتبط با درمان ناباروری را نشان می‌دهد. بر این اساس، اولین مدرک علمی مرتبط با درمان ناباروری در سال 1944 و بیشترین تعداد مدارک علمی در سال 2020 با تعداد 2744 منتشر شده است.

روند مدارک علمی مرتبط با درمان ناباروری

نمودار 1. روند مدارک علمی مرتبط با درمان ناباروری

 

نمودار 2، موضوعات مدارک علمی مرتبط با درمان ناباروری را نشان می‌دهد. بر این اساس، بیشتر مدارک علمی مرتبط با درمان ناباروری مربوط به حوزه‌های موضوعی پزشکی، بیوشیمی، ژنتیک و زیست شناسی مولکولی و فارماکولوژی سم شناسی و داروسازی هستند.

موضوعات مدارک علمی مرتبط با درمان ناباروری

نمودار 2. موضوعات مدارک علمی مرتبط با درمان ناباروری

نمودار 3، کشورهایی را نشان می‌دهد که بیشترین تعداد مدارک علمی مرتبط با درمان ناباروری منتشر کردند. بر این اساس، آمریکا، انگلیس و چین به ترتیب با انتشار 11132، 4174 و3205 مدرک علمی، کشورهایی هستند که بیشترین تعداد مدارک علمی مرتبط با درمان ناباروری منتشر کردند. ایران نیز با انتشار 1495 مدرک علمی، در جایگاه دهم قرار دارد.

کشورهایی که بیشترین تعداد مدارک علمی مرتبط با درمان ناباروری را منتشر کردند.

نمودار 3. کشورهایی که بیشترین تعداد مدارک علمی مرتبط با درمان ناباروری را منتشر کردند.

 

جدول 1 موسساتی را نشان می‌دهد که بیشترین تعداد مدارک علمی مرتبط با درمان ناباروری منتشر کردند. بر این أساس، Harvard Medical School، Tel Aviv University وInserm به ترتیب با انتشار 535، 415 و 399 مدرک علمی، موسساتی هستند که بیشترین تعداد مدارک علمی مرتبط با درمان ناباروری را منتشر کردند. همچنین، دانشگاه علوم پزشکی تهران با انتشار 311 مدرک علمی در بین موسساتی است که بیشترین تعداد مدارک علمی مرتبط با درمان ناباروری را منتشر کردند.

 

جدول 1. موسساتی که بیشترین تعداد مدارک علمی مرتبط با درمان ناباروری را منتشر کردند.

موسسه

تعداد مدارک علمی

درباره

کشور

Harvard Medical School

553

یکی از معتبرترین و مشهورترین مدرسه‌های پزشکی در جهان است.

آمریکا

Tel Aviv University

415

دانشگاه

اسراییل

Inserm

399

موسسه ملی بهداشت و تحقیقات فرانسه

فرانسه

Cleveland Clinic Foundation

364

مرکز پزشکی دانشگاهی غیرانتفاعی

آمریکا

Monash University

345

دانشگاه

استرالیا

Brigham and Women's Hospital

333

بیمارستان آموزشی در هاروارد

آمریکا

Weill Cornell Medicine

318

مراقبت از بیمار، کشف علم و آموزش پزشکان

آمریکا

University of California, San Francisco

316

از معتبرترین دانشگاه‌های علوم پزشکی آمریکا و جهان

آمریکا

Tehran University of Medical Sciences

311

دانشگاه

ابران

Centrum voor Reproductieve Geneeskunde

308

مرکز طب باروری

بلژیک

 

 

جدول 2، منابعی را نشان می‌دهد که بیشترین تعداد مدارک علمی مرتبط با درمان ناباروری منتشر کردند. بر این اساس، Fertility And Sterility،Human Reproduction  و Reproductive Biomedicine Online به ترتیب با انتشار 4233، 2591 و 986 مدرک علمی، به ترتیب منابعی هستند که بیشترین تعداد مدارک علمی مرتبط با درمان ناباروری را منتشر کردند. 22 درصد از کل مدارک علمی منتشر شده مرتبط با حوزه موضوعی درمان ناباروری در منابع جدول 2 منتشر شده است.

 

جدول 2. منابعی که بیشترین تعداد مدارک علمی مرتبط با درمان ناباروری را منتشر کردند.

منبع

تعداد مدارک علمی

SJR

Fertility And Sterility

4233

2.272

Human Reproduction

2591

2.446

Reproductive Biomedicine Online

986

1.208

Journal Of Assisted Reproduction And Genetics

874

0.966

Gynecological Endocrinology

527

0.584

Andrologia

498

0.633

European Journal Of Obstetrics And Gynecology And Reproductive Biology

458

0.842

Archives Of Gynecology And Obstetrics

336

0.793

American Journal Of Obstetrics And Gynecology

326

3.497

Human Fertility

307

0.453

 

 

 

جدول 3، نویسندگانی را نشان می‌دهد که بیشترین تعداد مدارک علمی مرتبط با درمان ناباروری منتشر کردند. بر این أساس، Devroey, P،Agarwal, A و Diedrich, K به ترتیب با انتشار 203، 190 و 180 مدرک علمی، نویسندگانی هستند که بیشترین تعداد مدارک علمی مرتبط با درمان ناباروری را منتشر کردند. Universitätsklinikum Schleswig-Holstein Campus Lübeck از کشور آلمان در میان موسسات برتر این حوزه موضوعی نیست.

 

جدول 3. نویسندگانی که بیشترین تعداد مدارک علمی مرتبط با درمان ناباروری را منتشر کردند.

نویسنده

تعداد مدارک علمی

وابستگی سازمانی

Devroey, P.

203

Centrum voor Reproductieve Geneeskunde, Brussels, Belgium

Agarwal, A.

190

Cleveland Clinic Lerner College of Medicine of Case Western Reserve University, Cleveland, United States

Diedrich, K.

180

Universitätsklinikum Schleswig-Holstein Campus Lübeck, Lubeck, Germany

Pellicer, A.

158

Instituto de Investigación Sanitaria La Fe, Valencia, Spain

Tournaye, H.

150

Centrum voor Reproductieve Geneeskunde, Brussels, Belgium

Mol, B.W.J.

132

Obstetrics & Gynaecology Monash Health, Melbourne, Australia

Rosenwaks, Z.

122

Weill Cornell Medicine, New York, United States

Orvieto, R.

116

Sackler School of Medicine, Ramat Aviv, Israel

Check, J.H.

104

Cooper Medical School of Rowan University, Camden, United States

Legro, R.S.

104

Penn State College of Medicine, Hershey, United States

 
 

جدول 4 ، مدارک علمی پر استناد مرتبط با درمان ناباروری را نشان می‌دهد.

 

نویسنده

عنوان

سال

منبع

تعداد استنادات

Miller, K.D., Siegel, R.L., Lin, C.C., Mariotto, A.B., Kramer, J.L., Rowland, J.H., Stein, K.D., Alteri, R., Jemal, A.

Cancer treatment and survivorship statistics, 2016

2016

CA Cancer Journal for Clinicians

3144

Palermo, G., Joris, H., Devroey, P., Van Steirteghem, A.C.

Pregnancies after intracytoplasmic injection of single spermatozoon into an oocyte

1992

The Lancet

2736

Giudice, L.C., Kao, L.C.

Endometriosis

2004

Lancet

2256

جمع زیادی از نویسندگان

Cancer treatment and survivorship statistics, 2012

2012

CA Cancer Journal for Clinicians

2220

جمع زیادی از نویسندگان

Global, regional, and national age-sex specifc mortality for 264 causes of death, 1980-2016: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016

2017

The Lancet

2166

Berger, J., Moller, D.E.

The mechanisms of action of PPARs

2002

Annual Review of Medicine

1939

Cooper, D.S., Doherty, G.M., Haugen, B.R., Kloos, R.T., Lee, S.L., Mandel, S.J., Mazzaferri, E.L., McIver, B., Sherman, S.I., Tuttle, R.M., Smith, B.R.

Management guidelines for patients with thyroid nodules and differentiated thyroid cancer

2006

Thyroid

1667

Deeks, J.J., Dinnes, J., D'Amico, R., Sowden, A.J., Sakarovitch, C., Song, F., Petticrew, M., Altman, D.G.

Evaluating non-randomised intervention studies

2003

Health Technology Assessment

1561

Lubahn, D.B., Moyer, J.S., Golding, T.S., Couse, J.F., Korach, K.S., Smithies, O.

Alteration of reproductive function but not prenatal sexual development after insertional disruption of the mouse estrogen receptor gene

1993

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America

1537

Lee, S.J., Schover, L.R., Partridge, A.H., Patrizio, P., Wallace, W.H., Hagerty, K., Beck, L.N., Brennan, L.V., Oktay, K.

American Society of Clinical Oncology recommendations on fertility preservation in cancer patients

2006

Journal of Clinical Oncology

1486

 

 

شکل 1، جدیدترین کلمات کلیدی مرتبط با درمان ناباروری را نشان می‌دهد. بر این أساس، male infertility، pregnancy، assisted reproductive technology، in vitro fertilization و Endometriosis پرتکرارترین کلمات کلیدی به کار رفته در جدیدترین مدارک علمی مرتبط با درمان ناباروری هستند.

 

جدیدترین کلمات کلیدی مدارک علمی مرتبط با درمان ناباروری

 

شکل 1. جدیدترین کلمات کلیدی مدارک علمی مرتبط با درمان ناباروری

منبع :

 

    1. Vahidi S, Ardalan A, Mohammad K. Prevalence of Primary Infertility in the Islamic Republic of Iran in 2004-2005. Asia Pacific Journal of Public Health. 2009;21(3):287-293. doi:10.1177/1010539509336009

 

 

 

پست های مرتبط

ماهواره تحقیقات زیست‌محیطی SMAP

تاریخ: 1401/03/23

بازدید: 261

1401

زمان مطالعه: 3 دقیقه

رطوبت موجود در خاک ، به طور غیر مستقیم بر ما و زندگی مان تاثیر می گذارد. مشاهدات SMAP ، به این موضوع می‌پردازد که کدام مناطقی از زمین سردتر و یا گرم تر شده است.

مدرس

@ins

100 مقاله پراستناد مرتبط با تصویرسازی تشدید مغناطیسی(MRI)

تاریخ: 1397/06/26

بازدید: 1237

1397

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

Magnetic resonance imaging

مدرس

@ins

بحران دسترسی آزاد به مقالات

تاریخ: 1398/10/29

بازدید: 2141

1398

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

A Crisis in “Open Access”: Should Communication Scholarly Outputs Take 77 Years to Become Open Access?

مدرس

@ins

مهم ترین مقالات علمی در مورد ژن درمانی

تاریخ: 1400/08/13

بازدید: 659

1400

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

در این پست به بررسی روند علمی مدارک علمی در مورد ژن درمانی می پردازیم . ژن درمانی تکنيکي است که از ژن ها براي درمان يا پيشگيري بيماري ها استفاده مي کند. ژن درمانی از  روش‌های درمانی است که با کمک  آن به ترمیم و رفع عیب ژن می پردازد و بیماری را درمان می کنند.

مدرس

@ins

جدیدترین موضوعات رشته روان‌شناسی

تاریخ: 1399/12/05

بازدید: 15658

1399

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

خطوط اصلی پژوهش در روانشناسی

مدرس

@ins

مهم ترین مقالات علمی در مورد طب بازساختی

تاریخ: 1400/09/17

بازدید: 557

1400

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

طب بازساختی یکی از مهم ترین مباحث زیست فناوری است .

مدرس

@ins

جدیدترین عناوین مدارک علمی مرتبط با "علوم سلامت"

تاریخ: 1397/08/28

بازدید: 569

1397

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

کلمات کلیدی علوم سلامت

مدرس

@ins

سلول بنیادی چیست

تاریخ: 1400/08/26

بازدید: 2662

1400

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

سلول بنیادی، به سلول گفته می شود که دارای دو ویژگی است : اول ،  سلول قابلیت تکثیر داشته باشد ، به این معنی که قادر به انجام تقسیمات میتوز به منظور حفظ جمعیت خود باشند و دوم اینکه بتواند به سلول های مختلف تمایز پیدا کند .

مدرس

@ins

مهم ترین مقالات علمی در مورد سرطان سینه

تاریخ: 1400/07/25

بازدید: 699

1400

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

سرطان سینه ، سرطانی است که در سلول های سینه ایجاد می شود. بعد از سرطان پوست ، سرطان سینه شایع ترین سرطان در میان زنان آمریکایی است .

مدرس

@ins