دسته بندی موضوعات آموزشی

عنوان اصلی ۱
title 2

محتوای دسته بندی دوره های آموزشی

  • subtitle 1.1
  • subtotle 1.2
  • 11
  • 12

جستجو در بین هـــزاران ساعت آمـــــوزش

پایگــــــاه اطلاعات علمـــــــی جهــــــــاد دانشگاهی

چگونه در بیب اکسل ماتریس هم آیندی ایجاد کنیم؟

تاریخ: 1400/01/14

بازدید: 1625

 | 


نرم افزار بیب اکسل

ماتریس‌ها


ماتریس‌ها آرایه‌هایی مستطیلی از اعداد هستند و به عنوان ابزاری استاندارد، تقریبا در تمامی حوزه‌ها از جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی تا فیزیک و مهندسی کاربرد دارند. می‌توان ماتریسی i*j را به صورت زیر نمایش داد:

ماتریس‌ها
 

I*j اندازه یا شکل ماتریس گفته می‌شود. aii یک عنصر قطری ماتریس نامیده می‌شود و مجموعه عناصر قطری، قطر اصلی ماتریس و نیز عنصر aij که در آن i≠j عنصر غیر قطری خوانده می‌شوند. دو ماتریس A = [aij] و B = [bij] برابرند اگر هم اندازه بوده و برای تمام مولفه‌های آن‌ها aij =  bij برقرار باشد.

آشنایی با SJR (شاخص‌های کتابسنجی)


ماتریس A قطری خوانده می‌شود اگر برای i≠j ، aij=0 و اگر برای i<j، aij=0 ماتریس پایین مثلثی و اگر برای i>j، aij=0 ماتریس بالامثلثی خوانده می‌شود. شکل زیر نمایش دو ماتریس اخیر است.

ماتریس

دوره آموزشی کتابسنجی با VOSviewer

هم‌آیندی

 

امکان تحلیل هم‌آیندی را فراهم می‌کند. به عنوان مثال برای تعیین اسناد و مجلاتی که پیش‌تر با یکدیگر مورد استناد قرار گرفته‌اند (هم‌استنادی) و یا میزان همکاری دو مولف از هم آیندی استفاده می شود. 

دوره آموزشی نحوه نگارش مقاله کتابسنجی (Bibliometrics) جهت انتشار در نشریات معتبر بین المللی (مجازی)

 

برای آموزش ترسیم ماتریس هم آیندی در بیب اکسل فیلم را ملاحظه کنید.