دسته بندی موضوعات آموزشی

عنوان اصلی ۱
title 2

محتوای دسته بندی دوره های آموزشی

 • subtitle 1.1
 • subtotle 1.2
 • 11
 • 12

جستجو در بین هـــزاران ساعت آمـــــوزش

پایگــــــاه اطلاعات علمـــــــی جهــــــــاد دانشگاهی

جدیدترین سرویس های اداره تحلیل دادگان مرکز اطلاعات علمی

تاریخ: 1399/12/24

بازدید: 2610

 | 


خدمات اداره تحلیل دادگان مرکز اطلاعات علمی

با توجه به ماموریت مرکز اطلاعات علمی، اشاعه علم در جامعه، در این پست، با جدیدترین سرویس های اداره تحلیل دادگان مرکز اطلاعات علمی آشنا خواهیم شد. 

 1. پایگاه کرونا: بر اساس آخرین مدارک علمی نمایه شده با موضوع کرونا در پایگاه پابمد
 2. راه اندازی سرویس شناسایی نشریات معتبر: شامل لیست سیاه نشریات وزارت بهداشت و وزارت علوم، مجلات نمایه شده در وب آو ساینس به همراه حوزه موضوعی و شاخص‌های کیفی مثل شاخص تاثیر، مجلات نمایه شده در پایگاه اسکوپوس
 3. راه اندازی  پایگاه توسعه ابزار برای بهبود استناد و شاخص هرش
 4. تهیه ابزار برای جمع‌ آوری داده از شبکه‌های اجتماعی و پایگاه‌های علمی
 5. راه اندازی سیستم تحلیل احساس متون (مهربان)
 6. راه اندازی پایگاه تست انلاین کرونا
 7. راه اندازی پایگاه محاسبه مجلات هسته در یک حوزه موضوعی(قانون پراکندگی برادفورد)
 8. راه اندازی پایگاه لیست مدارک علمی محققان جهاد دانشگاهی به همراه نمره آلتمتریکس
 9. راه اندازی سرویس چکیده ساختار یافته برای محققان
 10. مصورسازی متن با لُب
 11. میز تحقیق