دسته بندی موضوعات آموزشی

عنوان اصلی ۱
title 2

محتوای دسته بندی دوره های آموزشی

  • subtitle 1.1
  • subtotle 1.2
  • 11
  • 12

جستجو در بین هـــزاران ساعت آمـــــوزش

پایگــــــاه اطلاعات علمـــــــی جهــــــــاد دانشگاهی

تغییر حروف کوچک و بزرگ در ورد word

تاریخ: 1399/11/19

بازدید: 2485

 | 


آموزش ورد

 هنگام نگارش متن به زبان انگلیسی موارد زیر نیاز است:

  1. حرف اول هر کلمه با حروف بزرگ نگارش می شود.                                          مثال: Graphs are a ubiquitous data structure, employed extensively within information 
  2. کلمات عادی با حروف کوچک نگارش می شوند.                                                         مثال: have been shown to be powerful in a wide range of graph-related tasks
  3. در متن نیاز دارید تمامی حروف یک کلمه یا عبارت را با حروف بزرگ بنویسید.             مثال:TITLE-ABS-KEY
  4. در مورد اصطلاحات کلمات ابتدای هر کلمه با حروف بزرگ نگارش می شود.            مثال: Graph Neural Network

 

نمایش شمارش خطوط در ورد Word

دوره آموزشی ورد برای پژوهشگران

برای ملاحظه چگونگی انجام این کار به ویدئو مراجعه کنید.