دسته بندی موضوعات آموزشی

عنوان اصلی ۱
title 2

محتوای دسته بندی دوره های آموزشی

  • subtitle 1.1
  • subtotle 1.2
  • 11
  • 12

جستجو در بین هـــزاران ساعت آمـــــوزش

پایگــــــاه اطلاعات علمـــــــی جهــــــــاد دانشگاهی

یک ریختی گراف چیست

تاریخ: 1399/11/02

بازدید: 2015

 | 


تابع دوسویی (bijection) چیست؟

پیش از بیان مفهوم یک‌ریختی لازم است با مفهوم تابع دوسویی آشنا شویم.

تابع دوسویی (bijection) چیست؟

تابع دوسویی (bijection) چیست؟

در ریاضیات تابعی دوسویی خوانده می‌شود که هر عضو دامنه آن دقیقا با یک عضو برد و هر عضو برد آن دقیقا با یک عضو دامنه رابطه داشته باشد.

یک‌ریختی گراف چیست؟

در نظریه گراف یک‌ریختی دو گراف G و H به صورت یک تابع دوسویی میان مجموعه گره‌های آن دو گراف به صورت زیر تعریف شده است:

به صورتی که هر اتصالی میان دو گره G، در میان دو گره حاصل از اعمال تابع بر آن‌ها نیز وجود داشته باشد. بر این اساس تابع f می‌تواند مقادیر موجود در گره‌ها را تغییر دهد اما ساختار گراف ثابت خواهد ماند.

مفهوم برش در گراف

مباحث پيشرفته يادگيري عميق؛ Graph Convolution Network (GCN)