دسته بندی موضوعات آموزشی

عنوان اصلی ۱
title 2

محتوای دسته بندی دوره های آموزشی

  • subtitle 1.1
  • subtotle 1.2
  • 11
  • 12

جستجو در بین هـــزاران ساعت آمـــــوزش

پایگــــــاه اطلاعات علمـــــــی جهــــــــاد دانشگاهی

وضعیت دانشگاه‌های ایرانی در رتبه‌بندی موضوعی کیواس: درخشش دانشگاه صنعتی شریف

تاریخ: 1398/12/24

بازدید: 2094

 | 


رتبه‌بندی موضوعی 2020

 

هدف اولیه نظام رتبه‌بندی QS، کمک به دانشجویان برای مقایسه آگاهانه دانشگاه‌های پیشرو در سراسر جهان است. رتبه‌بندی موضوعی کیواس در سال 2020 منتشر شد. کیواس به رتبه‌بندی دانشگاه‌های برتر جهان در پنج حوزه موضوعی کلان شامل هنر و علوم انسانی[1]، مهندسی و تکنولوژی[2]، علوم زیستی و پزشکی[3]، علوم طبیعی[4] و علوم اجتماعی و مدیریت[5] و 48 حوزه موضوعی خرد پرداخته است.

برای دریافت آخرین‌های بلاگ و کارگاه‌های مرکز اطلاعات علمی در خبرنامه عضو شوید.

شاخص‌های رتبه‌بندی موضوعی کیواس عبارتند از: شهرت آکادمیک[6]، شهرت کارفرما[7]، استنادات به ازای هر محقق[8] و شاخص هرش[9]. وزن هر یک از این شاخص‌ها برابر با 23 است.

جدول 1، تعداد دانشگاه‌های ایران در 5 حوزه موضوعی کلان کیو اس را نشان می‌دهد. بر این اساس، بیش‌ترین مقدار حضور ایران مربوط به حوزه موضوعی مهندسی و تکنولوژی است. ایران همانند سال‌های گذته در حوزه موضوعی هنر و علوم انسانی، نماینده‌ای نداشته است. گفتنی است از 48 حوزه موضوعی خرد کیو اس، ایران در ده حوزه حضور دارد.

جدول 1. تعداد دانشگاه‌های ایران در 5 حوزه موضوعی کلان کیو اس

حوزه موضوعی

تعداد دانشگاه‌های ایران

هنر و علوم انسانی

_

مهندسی و تکنولوژی

3

علوم زیستی و پزشکی

1

علوم طبیعی

2

علوم اجتماعی و مدیریت

_

 

سامانه ثبت درخواست ترجمه مرکز اطلاعات علمی

جدول 2، دانشگاه‌های برتر ایران در حوزه‌های موضوعی کلان را نشان می‌دهد. بر این اساس، دانشگاه صنعتی شریف در بهترین رتبه و بالاترین امتیاز، در صدر دانشگاه‌های کشور قرار گرفته است. دانشگاه‌های صنعتی شریف، تهران و صنعتی امیرکبیر به ترتیب نسبت به سال قبل در همین حوزه موضوعی 87، 129 و 90 پله صعود داشتند.

رتبه دانشگاه علوم پزشکی تهران، نسبت به سال قبل تغییری نداشته است.

 همچنین، دانشگاه صنعتی شریف در میان دانشگاه‌های برتر کشور در حوزه موضوعی علوم طبیعی نیز قرار گرفته است که رتبه این دانشگاه نسبت به سال قبل، 50 واحد بهبود داشته و دانشگاه تهران نیز امسال به این موضوع اضافه شده است.

جدول 2. دانشگاه‌های برتر ایران در حوزه‌های موضوعی کلان

حوزه موضوعی/دانشگاه

رتبه

امتیاز کلی

شهرت کارفرما

شاخص هرش

استنادات

شهرت آکادمیک

مهندسی و تکنولوژی

دانشگاه صنعتی شریف

221

69.5

56.5

77.1

82

71.7

دانشگاه تهران

272

66.5

53

82.2

82.4

65.4

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

361

63.8

51.7

74.6

81.4

62.2

علوم زیستی و پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

401-450

_

37.2

57.5

66.7

52.1

علوم طبیعی

دانشگاه صنعتی شریف

401-450

_

51.9

67.1

75.9

54.7

دانشگاه تهران

451-500

_

46.2

64.6

74.8

52.4

 

 

جدول 3، دانشگاه‌های برتر ایران در حوزه‌های موضوعی خرد مهندسی و تکنولوژی را نشان می‌دهد. بر این اساس، دانشگاه صنعتی شریف در چهار حوزه موضوعی مهندسی - عمران و سازه، مهندسی - برق و الکترونیک، مهندسی شیمی و مهندسی - مکانیک ، هوانوردی و ساخت در حوزه موضوعی کلان مهندسی و تکنولوژی حضور دارد. بیش‌ترین حضور دانشگاه‌های ایران مربوط به حوزه موضوعی مهندسی - برق و الکترونیک است.

در حوزه موضوعی مهندسی - برق و الکترونیک، دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و دانشگاه فردوسی مشهد امسال در این حوزه موضوعی حضور دارند.

 

 

جدول 3. حوزه‌های موضوعی خرد مهندسی و تکنولوژی

 مهندسی - عمران و سازه

1

رتبه

دانشگاه

151-200

دانشگاه صنعتی شریف

مهندسی - برق و الکترونیک

8

151-200

دانشگاه صنعتی شریف

151-200

دانشگاه تهران

251-300

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

301-350

دانشگاه صنعتی اصفهان

351-400

دانشگاه علم و صنعت ایران

351-400

دانشگاه شیراز

401-450

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

451-500

دانشگاه فردوسی مشهد

مهندسی شیمی

3

401-450

دانشگاه صنعتی شریف

401-450

دانشگاه تهران

551-600

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مهندسی - مکانیک ، هوانوردی و ساخت

7

151-200

دانشگاه صنعتی شریف

201-250

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

201-250

دانشگاه تهران

351-400

دانشگاه علم و صنعت ایران

351-400

دانشگاه شیراز

451-500

دانشگاه صنعتی اصفهان

451-500

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 

جدول 4، دانشگاه‌های برتر ایران در حوزه‌های موضوعی خرد علوم زیستی و پزشکی را نشان می‌دهد. بر این اساس، دانشگاه تهران در هر دو حوزه موضوعی خرد کشاورزی و جنگلداری و پزشکی حضور دارد. علاوه بر این، دانشگاه شیراز، دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه فردوسی مشهد نسبت به سال گذشته به حوزه موضوعی کشاورزی و جنگلداری اضافه شده‌اند. در حوزه موضوعی پزشکی نیز نسبت به سال گذشته دانشگاه علوم پزشکی تبریز اضافه  شده است.

 

جدول 4. حوزه‌های موضوعی خرد علوم زیستی و پزشکی

رتبه

دانشگاه

کشاورزی و جنگلداری

5

201-250

دانشگاه صنعتی اصفهان

201-250

دانشگاه تهران

251-300

دانشگاه شیراز

301-350

دانشگاه تربیت مدرس

351-400

دانشگاه فردوسی مشهد

پزشکی

4

351-400

دانشگاه علوم پزشکی تهران

401-450

دانشگاه تهران

451-500

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

501-550

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 

جدول 5، دانشگاه‌های برتر ایران در حوزه‌های موضوعی خرد علوم طبیعی را نشان می‌دهد. بر این اساس، دانشگاه‌های تهران و صنعتی شریف در هر سه حوزه موضوعی خرد علوم طبیعی، شامل شیمی، علوم موارد و فیزیک و نجوم حضور دارند.

همچنین دانشگاه شهید بهشتی در حوزه موضوعی شیمی، دانشگاه تهران در حوزه موضوعی فیزیک و نجوم امسال به این رتبه‌بندی اضافه شده اند.

جدول 5. حوزه‌های موضوعی خرد علوم طبیعی

رتبه

دانشگاه

شیمی

3

451-500

دانشگاه تهران

501-550

دانشگاه صنعتی شریف

551-600

دانشگاه شهید بهشتی

علوم مواد

4

201-250

دانشگاه صنعتی شریف

251-300

دانشگاه تهران

351-400

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

351-400

دانشگاه علم و صنعت ایران

فیزیک و نجوم

2

401-450

دانشگاه صنعتی شریف

501-550

دانشگاه تهران

 

فقط یک دانشگاه از ایران در حوزه موضوعی علوم اجتماعی و مدیریت در این رتبه‌بندی حضور دارد. دانشگاه صنعتی شریف تنها نماینده ایران در حوزه موضوعی خرد آمار و تحقیقات عملیاتی است.

جدول 6. حوزه‌های موضوعی خرد علوم اجتماعی و مدیریت

رتبه

دانشگاه

آمار و تحقیقات عملیاتی

1

151-200

دانشگاه صنعتی شریف

 

 

 

[1] Arts & Humanities

[2]  Engineering & Technology

[3]  Life Sciences & Medicine

[4]  Natural Sciences

[5]  Social Sciences & Management

[6] Academic reputation

[7] Employer reputation

[8]Research Citations Per Paper

[9] H-index