دسته بندی موضوعات آموزشی

عنوان اصلی ۱
title 2

محتوای دسته بندی دوره های آموزشی

  • subtitle 1.1
  • subtotle 1.2
  • 11
  • 12

جستجو در بین هـــزاران ساعت آمـــــوزش

پایگــــــاه اطلاعات علمـــــــی جهــــــــاد دانشگاهی

آشنایی با شاخص ام، شاخص جی، شاخص ای و شاخص آی‌تن

تاریخ: 1398/08/20

بازدید: 2065

 | 


کتابسنجی و علم‌سنجی

شاخص هرش، معایبی دارد که شاخص‌هایی برای تکمیل آن به وجود آمدند، در ادامه به معرفی آن خواهیم پرداخت:

  • شاخص ام

این شاخص با هدف نرمال‌سازی شاخص h ایجاد شد به گونه‌ای که محققین با سابقه با جوان‌ترها قابل مقایسه شوند. این شاخص نیز توسط هرش ارائه شد و عبارت است از شاخص هرش تقسیم بر سال‌های گذشته از انتشار نخستین مدرک واحد تحلیل. این مقدار را به صورت زیر می‌توان نشان داد:

M = H/n

که در آن H شاخص هیرش واحد تحلیل و n تعداد سال‌های سپری شده از نخستین انتشار آن است.

برای آگاهی از آخرین‌های بلاگ و دریافت کد تخفیف کارگاه‌های مرکز اطلاعات علمی در خبرنامه عضو شوید.

  • شاخص جی 

هنگامی که یک سند متعلق به اسناد بالاتر از  h قراربگیرد، استنادات بعد از آن دیگر اهمیتی ندارند. ممکن است تعداد استنادات یک سند دو یا سه برابر شوند، بدون اینکه در مقدار شاخص هیرش تاثیری داشته باشند. در همین راستا و به منظور ارزش دادن به اسناد دارای استناد زیاد، اژه  در سال 2006 شاخص g را پیشنهادکرد. این شاخص به شکل زیر تعریف می شود:

تعداد مشخص مقاله که به ترتیب نزولی تعداد استنادات دریافتی مرتب شده اند را در نظر بگیرید، شاخص g، بزرگترین عددی است که g مقاله برتر در مجموع حداقل g2 استناد دریافت کرده اند. در واقع:

که در آن Ci تعداد استنادات مقاله i است.

شاخص g این واحد تحلیل است.

  • شاخص ای 

در سال 2009 توسط ژانگ  ارائه شد و مانند شاخص جی به دنبال معنابخشیدن به استنادات افزون h مقاله هسته از h است. این شاخص از مجذور تفاضل مجموع استنادات در هسته h از مقدار h2 به دست می‌آید که می‌توان آن را به صورت زیر نمایش داد:

که در آن،〖 h〗^2 شاخص هرش واحد تحلیل بوده و d^2 به صورت زیر محاسبه می‌شود:

که در آن 〖cit〗_j تعداد استنادات دریافتی مقاله j است.

  • شاخص آی‌تن 

تعداد مقالات یک واحد تحلیل است که حداقل 10 مرتبه مورد استناد قرار گرفته‌اند (چمبر و میلار ، 2014) و از سال 2011 در سطح مولف توسط گوگل اسکالر ارائه می‌شود.

منبع:

 کرامت‌فر , عبدالصمد، نورمحمدی ح. کتاب‌سنجی؛ مباحث نظری و عملی. تهران: کتابدار; 1393.