دسته بندی موضوعات آموزشی

عنوان اصلی ۱
title 2

محتوای دسته بندی دوره های آموزشی

  • subtitle 1.1
  • subtotle 1.2
  • 11
  • 12

جستجو در بین هـــزاران ساعت آمـــــوزش

پایگــــــاه اطلاعات علمـــــــی جهــــــــاد دانشگاهی

چگونه اعداد را در مقاله بنویسیم

تاریخ: 1398/02/28

بازدید: 3217

 | 


10 نکته برای نگارش اعداد در مقالات انگلیسی

 

1. از راهنمای مجله مورد نظر خود برای نگارش و نمایش اعداد در مقاله‌تان استفاده کنید.

2. در بسیاری از مجلات از شما درخواست می‌شود اعداد را از یک تا نه برای اعداد ترتیبی (first, third,tenth, etc) و برای اعداد اصلی به صورت (1, 3, 10, etc) نگارش کنید. مثال:

The drug targeted the third and fourth stages of the disease

3. هر عددی را در ابتدای جمله با حروف بنویسید. مثال: 

Thousands of human genes are microRNA targets

4. برای اطمینان از وضوح، ترکیبی از ارقام و کلمات را برای اعداد استفاده کنید. مثال:

Recording were made during the three 20-minute-long periods

5. کسرهای متداول را بنویسید اما زمانی که جمله زشت می‌شود از اعداد استفاده کنید. مثال: 

Two-thirds of all colorectal carcinomas arise from adenomatous polyps

6. از اعداد برای نشان دادن درصد و از علامت % استفاده کنید. مثال:

In the study, 35% of the patients showed improvement

7. لیست اعداد را سازگار بنویسید.  مثال:

During the study, 5 out of 20 patients did not use the drug

8. زمانی که از واحدها استفاده می‌کنید، بین اعداد و آن واحد فاصله بگذارید.

The length of the chord was 12 m

9. مواظب ارقام معنادار باشید. مثال: 

Patients A weighted 30 kg (and not 30.000483754 kg!)

10. از خط تیره برای نمایش دامنه در اعداد استفاده کنید. مثال:

Employees work 20-30 hours a week

منبع: enago academy