دسته بندی موضوعات آموزشی

عنوان اصلی ۱
title 2

محتوای دسته بندی دوره های آموزشی

  • subtitle 1.1
  • subtotle 1.2
  • 11
  • 12

جستجو در بین هـــزاران ساعت آمـــــوزش

پایگــــــاه اطلاعات علمـــــــی جهــــــــاد دانشگاهی

تامل نگارش متون علمی و تفسیری تازه از استناد

تاریخ: 1398/01/21

بازدید: 1066

 | 


راهنما جهت نگارش متون علمی

sid blog

 

 

«تامل»در متون علمی به معنای استفاده از ابزارهای زبانشناسی برای بیان احتیاط یا عدم قطعیت است. مهم‌ترین شیوه بیان تامل در متون انگلیسی استفاده از کلمه «may» است. به عنوان نمونه:

It may be said that the commitment to some of the social and economic concepts was less strong than it is now.

علاوه بر «may» عبارت‌های زیر نیز به این منظور مورد استفاده قرار می‌گیرد:

  • Introductory verbs – seem, tend, look like, appear to be, think, believe, doubt, be sure, indicate, suggest
  • Certain lexical verbs – believe, assume, suggest
  • Modal Adverbs – possibly, perhaps, conceivably
  • That clauses – It could be the case that…, it might be suggested that…, there is every hope that…

در این زمینه نتایج یک مطالعه جدید (1) نشان می‌دهد، تامل در مقالات زیست‌پزشکی به صورت معکوس با تعداد استنادات دریافتی مقالات رابطه دارد. به عبارت دیگر برای مقالات مورد بررسی هر چه درصد تامل استناد دهندگان به یک مقاله کم‌تر، تعداد استناد دریافتی آن مقاله بیش‌تر. یکی از تفاسیری که می‌توان از این رابطه برداشت کرد این است که تعداد استناد نشانگری از قطعیت در مورد موضوع مورد استناد است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع: Small, Henry, Kevin W Boyack, and Richard Klavans. 2019. “Citations and Certainty: A New Interpretation of Citation Counts.” Scientometrics 118(3): 1079–92. https://doi.org/10.1007/s11192-019-03016-z.