دسته بندی موضوعات آموزشی

عنوان اصلی ۱
title 2

محتوای دسته بندی دوره های آموزشی

  • subtitle 1.1
  • subtotle 1.2
  • 11
  • 12

جستجو در بین هـــزاران ساعت آمـــــوزش

پایگــــــاه اطلاعات علمـــــــی جهــــــــاد دانشگاهی

باهمکاری استاد دانشگاه تربیت مدرس انجام شد: انجام تحقیقات جدید در خصوص معیارهای عملکرد استاندارد در باتریها و ابرخازنها

تاریخ: 1398/01/21

بازدید: 911

 | 


تحقیقات جدید 2019

sid blog

تیم تحقیقاتی ریجارد کانر در دانشگاه کالیفرنیا با همکاری دکتر میرموسوی استاد دانشگاه تربیت مدرس تحقیقات جدیدی را در خصوص معیارهای عملکرد استاندارد  در باتریها و ابرخازنها  انجام داده اند

این گروه تحقیقاتی در این خصوص اعلام کرده اند:بررسی ذخیره انرژی الکتروشیمیایی در طی دهه گذشته تا حد زیادی بهبود یافته‌است اما روش‌های ارزیابی درستی هنوز وجود ندارد. این بررسی پروتکل ها را برای ارزیابی چنین عملکردی بررسی می کند.، چالش‌ها را توضیح می‌دهد و این پرسش را می‌پرسد، "چگونه و در چه زمینه‌ای یک سیستم ذخیره انرژی جدید کار می‌کند؟

اطلاعات تکمیلی