دسته بندی موضوعات آموزشی

عنوان اصلی ۱
title 2

محتوای دسته بندی دوره های آموزشی

  • subtitle 1.1
  • subtotle 1.2
  • 11
  • 12

جستجو در بین هـــزاران ساعت آمـــــوزش

پایگــــــاه اطلاعات علمـــــــی جهــــــــاد دانشگاهی

برگزاری بیست و ششمین جلسه شورای علمی مرکز اطلاعات علمی

تاریخ: 1397/12/06

بازدید: 1119

 | 


خبر

sid blog

به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات علمی، در این جلسه که در ساختمان دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی و به ریاست دکتر طیبی رئیس جهاد دانشگاهی و با حضور اعضای این شورا برگزار شد، گزارش عملکرد یکساله مرکز ارائه و برنامه های آتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 دکتر فاطمه عظیم زاده رئیس مرکز اطلاعات علمی در ابتدای این جلسه ضمن خیر مقدم به اعضا، گزارشی اجمالی در خصوص فعالیت های انجام شده مرکز در سال 1397 و همچنین از فعالیت های و برنامه های آتی و در دست اجرای این مرکز گزارش مبسوطی ارائه کرد.

گزارش وضعیت منابع علمی و بانک های تحت پوشش، آمار بازدید و مراجعه کاربران و اهم خدمات و سرویس های مرکز در سال 1397 مهمترین گزارش های ارائه شده بود که مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. همچنین پیشنهاد تغییر برخی از بندهای موجود در مفاد اساسنامه  مرکز اطلاعات علمی به منظور بررسی و تایید اعضای شورای علمی ارائه گردید که با کلیات آن موافقت به عمل آمد.

لازم به ذکر است آقایان دکتر طیبی ،دکتر پورعابدی ، دکتر منتظری، دکتر صادق محمدی، دکتر قرنفلی و دکتر اصغری  بعنوان اعضای شورای علمی مرکز اطلاعات علمی و خانم دکتر عظیم زاده به عنوان رئیس و آقای مهندس مشیدی به عنوان معاون مرکز اطلاعات علمی، در این جلسه حضور داشتند و نظرات و پیشنهادهای خود را در خصوص  فعالیتهای مرکز ارائه دادند .