بلاگ

پایگـاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

بررسی نشریه Cell Journal در پایگاه اسکوپوس


تحلیل داده

sid blog

 به همت اداره تحلیل دادگان مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی ، نشریه Cell Journal  را در پایگاه اسکوپوس بررسی و نتایج آن اعلام شد

مقدمه

مجله «Cell Journal (Yakhteh)» که قبلا با عنوان “Yakhteh Medical Journal” منتشر می‌شد، فصلنامه‌ای به زبان انگلیسی است که توسط پژوهشگاه رویان منتشر می‌شود. این مجله بر حوزه‌های موضوعی سلولی و مولکولی و سایر حوزه‌های موضوعی مرتبط متمرکز است. Cell Journal  به عنوان یک مجله علمی پژوهشی توسط کمیته اعتبار وزارت بهداشت در سال 2000 تایید شد و مجله‌ای با دسترسی آزاد است.

روند

تعداد مدارک علمی Cell Journal که در پایگاه اسکوپوس[1] که از سال 2011 تا کنون در این پایگاه نمایه شده، برابر با 540 است. نمودار 1، روند مدارک علمی Cell Journal در پایگاه اسکوپوس را نشان می‌دهد. بر این اساس، این مجله در سال 2016 بالاترین تعداد مدارک علمی را منتشر کرده است. گفتنی است 126 مدرک علمی این مجله توسط سازمان‌ها و موسسات حمایت[2]  شده‌اند. پژوهشگاه رویان، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور و دانشگاه تربیت مدرس به ترتیب با حمایت از 28، 15 و 11 مدرک علمی، بیش‌ترین حمایت را از مدارک علمی منتشر شده در Cell Journal داشته‌اند. 470 (87%~) مدرک علمی این مجله توسط محققان ایرانی نگارش شده است

sid blog

نمودار 1. روند مدارک علمی Cell Journal در پایگاه اسکوپوس

استنادات

تعداد استنادات مدارک علمی منتشر شده توسط Cell Journal برابر با 2855 است و شاخص هرش[3] آن برابر با 20 است. جدول 1، پراستنادترین مدارک علمی منتشر شده در Cell Journal را نشان می‌دهد. بر این اساس، مدرک علمی « Comment on: Anti-oxidative stress activity of stachys lavandulifolia aqueous extract in humans » با دریافت 61 استناد، پراستنادترین مدرک علمی منتشر شده در Cell Journal است.

جدول 1. پراستنادترین مدارک علمی منتشر شده در Cell Journal

sid blog

محققان

جدول 2   ، محققانی که بیش‌ترین تعداد مدارک علمی را در Cell Journal منتشر کرده‌اند نشان می‌دهد. بر این اساس، دکتر حسین بهاروند، دکتر مسعود سلیمانی و دکتر سعید آبرون به ترتیب با انتشار 25، 22 و 18 مدرک علمی، محققانی هستند که بیش‌ترین تعداد مدارک علمی را در Cell Journal منتشر کرده‌اند.

جدول 2. محققانی که بیش‌ترین تعداد مدارک علمی را در Cell Journal منتشر کرده‌اند.

sid blog
 

جدول 3. ده محقق پر استناد در Cell Journal

sid blog


 

حوزه موضوعی

حوزه موضوعی « بیوشیمی، ژنتیک و بیولوژی مولکولی[4]» تنها حوزه موضوعی Cell Journal در پایگاه اسکوپوس است.

نوع مدارک علمی

نمودار 5، انواع مدارک علمی منتشر شده در Cell Journal را نشان می‌دهد. بر این اساس، مقاله (با فراوانی 501 ) و مقاله مروری[5]  (با 27فراوانی ) بیش‌ترین فراوانی را در میان مدارک علمی این مجله داشته‌اند. میانگین استناد به هر مدرک مقاله برابر با 85/4 و مقاله مروری برابر با  2/13 است.

sid blog

نمودار 5. انواع مدارک علمی در Cell Journal

 

کشورها

نمودار 7، کشورهایی که بیش‌ترین تعداد مدارک علمی را در Cell Journal منتشر کرده‌اند، نشان می‌دهد. بر این اساس، ایران، چین، هند و آمریکا به ترتیب با انتشار 470، 15 و 11 مدرک علمی کشورهایی هستند که بیش‌ترین تعداد مدارک علمی را در Cell Journal منتشر کرده‌اند. 36 مدرک علمی با هم‌تالیفی خارجی نگارش شده‌اند، که تعداد استنادات آن‌ها برابر با 242 و میانگین استناد به هر سند آن برابر با 72/6 است. 470 مدرک علمی نیز با هم‌تالیفی داخلی نگارش شده که تعداد استنادات آن برابر با 2580 و میانگین استناد به هر سند آن برابر با 48/5 است، بنابراین مدارک علمی که توسط محققان ایرانی با هم‌تالیفی بین‌المللی نگارش شده استنادات بیش‌تری دریافت کرده است.

sid blog

نمودار 7. کشورهایی که بیش‌ترین تعداد مدارک علمی را در Cell Journal منتشر کرده‌اند

 

دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها

جدول 5، ده دانشگاهی را نشان می‌دهد که بیش‌ترین تعداد مدارک علمی را در Cell Journal منتشر کرده‌اند. بر این اساس، دانشگاه علوم پزشکی تهران، پژوهشگاه رویان و دانشگاه تربیت مدرس به ترتیب با انتشار 145، 105 و 105 مدرک علمی بیش‌ترین تعداد مدارک علمی را در Cell Journal منتشر کرده‌اند. بیش‌ترین میانگین استناد به هر مدرک علمی به ترتیب مربوط به دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز با مقادیر 96/6، 44/6 و 25/6 است.

جدول 5. ده دانشگاهی که بیش‌ترین تعداد مدارک علمی را در Cell Journal منتشر کرده‌اند

sid blog

کلمات کلیدی

شکل 1، کلمات کلیدی به کار رفته در مدارک علمی منتشر شده در Cell Journal را نشان می‌دهد. مهم‌ترین کلمات به کار رفته در مدارک علمی بر اساس میانگین نرمال شده استناد[6] با رنگ زرد مشخص شده‌اند. بر این اساس، کلمات کلیدی «[7] Antioxidant،Multiple  Sclerosis[8]، 9]Dna Methylation، Microrna[10]، [11]Inflammation، [12]Oxidative Stress،Bone Marrow Stromal Cells[13]، Spermatogenesis[14]، [15]Melatonin و Radiation[16] » بالاترین میانگین نرمال شده استناد را دارا هستند.

sid blog

شکل 1. کلمات کلیدی به کار رفته در مدارک علمی منتشر شده Cell Journal


 

 

این گزارش ادامه دارد 


[1] Scopus

[2] Grant

[3] h-index

[4] Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

[5] Review

[6]  تعداد استنادات نرمال شده دریافتی یک مدرک برابر است با تعداد استنادات یک مدرک تقسیم بر میانگین تعداد استنادات تمام مدارک منتشر شده در همان سال و در همین مجله. نرمال سازی این واقعیت که مدارک قدیمی‌تر زمان بیش‌تری را برای دریافت استناد داشته‌اند تصحیح می‌کند.

[7]  آنتی اکسیدان‌ها ترکیباتی هستند که مانع اکسیداسیون می شوند. اکسیداسیون یک واکنش شیمیایی است که می‌تواند رادیکال‌های آزاد ایجاد کند، در نتیجه منجر به واکنش های زنجیره‌ای می شود که ممکن است به سلول های موجود در بدن آسیب برساند.

[8]  اِم‌اِس یا تصلب بافت چندگانه یک بیماری التهابی است که در آن غلاف‌های میلیون‌ها سلول‌ عصبی در مغز و نخاع آسیب می‌بینند. این آسیب‌دیدگی می‌تواند در توانایی بخش‌هایی از سیستم عصبی که مسئول ارتباط هستند اختلال ایجاد کند و باعث به وجود آمدنِ علائم و نشانه‌های جسمی شود.

[9  دی‌ان‌ای متیلاسیون یا متیل دار شدن دی ان ای (به انگلیسی: DNA methylation) یک فرایند بیوشیمیایی است که در رشد و نمو عادی موجودات رده بالا دارای اهمیت می‌باشد. در این فرایند، یک گروه متیل به موقعیت 5 حلقه پیریمیدین سیتوزین یا به نیتروژن شماره 6 حلقه پورین آدنین اضافه می‌شود. این تغییرات می‌تواند از طریق تقسیمات سلولی به ارث برسند (به نسل بعد منتقل شوند). (منبع: https://fa.wikipedia.org/wiki/دی‌ان‌ای_متیلاسیون)

[10]  ریزآران‌ای در هوهسته‌ها دیده می‌شوند و حدود 17- 23 نوکلئوتید طول دارند. وظیفه اصلی آن‌هادر تنظیم پس از رونویسی است؛ که با برهمکنش با رنای پیغامبر و خاموش کردن آن تولید پروتئین ژن مورد نظر را سرکوب و بعضاً فعال می‌کنند. 60 درصد ژنوم پستانداران را تشکیل می‌دهند وژنوم انسان می‌تواند حدود 1000 نوع ازآنها را رمزدهی کند. در متازوآها و قارچ‌ها و حتی گیاهان و جانوران انواع مختلف آن‌ها وجود دارد. (منبع: https://fa.wikipedia.org/wiki/ریزآران‌ای#cite_note-2)

[11]  التهاب بخشی از پاسخ بیولوژیکی بدن از بافت‌های بدن به محرک‌های مضر مانند پاتوژن ها، سلول‌های آسیب دیده یا تحریک کننده است و یک پاسخ محافظتی شامل سلول‌های ایمنی، رگ‌های خونی و واسطه‌های مولکولی است. (منبع: https://en.wikipedia.org/wiki/Inflammation)

12]  استرس اکسیداتیو (انگلیسی: Oxidative stress) بازتاب‌دهنده عدم تعادل میان تظاهرات سیستماتیک «گونه‌های فعال (واکنش‌پذیر) اکسیژن» (ROS) و توانایی یک سیستم زیستی در خنثی سازی و مهار میانجی‌های سمی آن یا ترمیم آسیب‌های وارده است. (منبع: https://fa.wikipedia.org/wiki/استرس_اکسیداتیو)

 

[13]  در کشت تولید شده از سوسپانسیون تک سلولی مغز، سلول های استروما مغز استخوان در کلنی‌ها رشد می‌کنند، که هر کدام از سلول‌های پیش ماده تولید می شوند و به نام کلنی تشکیل دهنده فیبروبلاست شناخته می شوند. روش‌های کشت برای توسعه سلول‌های استرومای مغز استخوان از انسان، موش و دیگر گونه‌ها توسعه یافته است. (منبع: (Krebsbach, Kuznetsov, Bianco, & Robey, 1999))

[14]  اسپرماتوژنز (به انگلیسی: Spermatogenesis) روندی است که طی آن اسپرماتوگونیا به اسپرماتوزوآی بالغ (اسپرم) تبدیل می‌شود. (منبع: https://fa.wikipedia.org/wiki/اسپرماتوژنز)

[15]  ملاتونین با فرمول شیمیایی N-acetyl-5-methoxy tryptamine هورمونی است که در غده صنوبری (پینه‌آل)، غده کوچکی در مغز، تولید می‌شود و به تنظیم چرخه خواب و بیداری در بدن کمک می‌کند. (منبع: https://fa.wikipedia.org/wiki/ملاتونین)

[16]  در فیزیک پرتو به معنای ذرات انرژی یا امواج گذرنده در درون محیط یا فضاست. (منبع:https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88)


 

 

 

 

پست های مرتبط

پوستر چهل و یکمین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی رونمایی شد

تاریخ: 1400/04/26

بازدید: 1177

1400

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

پوستر چهل و یکمین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی با شعار « جهاددانشگاهی، نماد عبور از موانع با باور توان ایرانی» رونمایی شد.

مدرس

@ins

برگزاری هشتمین دوره کنفرانس بین‌المللی وب پژوهی توسط دانشگاه علم و فرهنگ

تاریخ: 1401/02/20

بازدید: 248

1401

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

بررسی کتاب‌سنجی مقالات کنفرانس وب پژوهی توسط SID همزمان با برگزاری هشتمین دوره کنفرانس بین‌المللی وب پژوهی در تاریخ‌های 21 و 22 اردیبهشت 1401 انجام شد.

مدرس

@ins

تمدید ارسال مقاله به پنجمين كنفرانس بين المللی وب پژوهی

تاریخ: 1397/11/10

بازدید: 983

1397

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

مجامع علمی

مدرس

@ins

وضعیت مشارکت پژوهشگران جهاددانشگاهی در انتشار مدارک علمی بین‌المللی/ روند افزایشی در ۲۳ سال گذشته

تاریخ: 1400/11/25

بازدید: 423

1400

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

آخرین بررسی و تجزیه و تحلیل مدارک علمی جهاددانشگاهی در نمایه‌ بین‌المللی اسکوپوس (Scopus ) نشان می‌دهد

مدرس

@ins

پوستر سی‌وهشتمین سالگرد تاسیس جهاددانشگاهی رونمایی شد

تاریخ: 1397/05/07

بازدید: 585

1397

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

جهاد دانشگاهی

مدرس

@ins

رونمایی از پوستر نمایشگاه توانمندی‌ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی ۱۴۰۰ / روایت تحقق پیشرفت دانش‌بنیان از نمایی نزدیک

تاریخ: 1400/09/15

بازدید: 1207

1400

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

پوستر نمایشگاه توانمندی‌ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی ۱۴۰۰ که باهدف معرفی مهم‌ترین دستاوردهای این نهاد در حوزه‌ پژوهش و فناوری، فرهنگ، آموزش و کارآفرینی و تجاری‌سازی و اقتصاد دانش‌بنیان برگزار می‌شود، امروز (یکشنبه ۱۴ آذر ماه) رونمایی شد.

مدرس

@ins

روایت توانمندی‌ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی در نمایشگاه ۱۴۰۰

تاریخ: 1400/09/21

بازدید: 563

1400

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی بیان کرد: روایت توانمندی‌ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی در نمایشگاه ۱۴۰۰/ ۵ روز با این نهاد در بوستان گفتگو

مدرس

@ins

فراخوان پنجمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی

تاریخ: 1397/08/22

بازدید: 675

1397

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

رویدادعلمی

مدرس

@ins

دکتر بهاروند دانشمند برجسته پژوهشگاه رویان در سازمان مرکزی جهاد دانشگاهی تقدیر شد

تاریخ: 1397/10/17

بازدید: 1241

1397

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

خبر

مدرس

@ins

ارائه اطلاعات تصویری در خصوص فعالیتهای دکتر حسین بهاروند دانشمند برجسته پژوهشگاه رویان

تاریخ: 1397/10/18

بازدید: 1559

1397

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

اینفوگرافی

مدرس

@ins