بلاگ

پایگـاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

افزایش کیفیت علم ایران از سال 2006 تاکنون براساس بررسی شاخص‌های رتبه‌بندی لایدن


تحلیل داده

مقایسه میانگین مدارک علمی 50 درصد برتر دانشگاه‌های ایران، رژیم صهیونیستی، عربستان و ترکیه بر اساس شاخص‌های رتبه‌بندی لایدن نشان می‌دهد که کیفیت علم ایران از دوره سال‌های 2009-2006 تا دوره سال‌های 2016-2013 افزایش یافته است.

sid blog

به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات علمی، مقایسه مدارک علمی دانشگاه‌های مذکور که در مقایسه با بقیه انتشارات در همان حوزه موضوعی و در همان سال پراستناد هستند، توسط اداره تحلیل دادگان مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی براساس شاخص‌های لایدن، نشان می‌دهد که بیشترین مقدار رشد مدارک علمی 50 درصد برتر، به ترتیب برای کشورهای عربستان سعودی و ایران است. ضمن اینکه عربستان سعودی در این زمینه رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است.

میانگین تعداد مدارک علمی 50 درصد برتر دانشگاه‌های ایران در دوره 2009 - 2006 برابر با 347 عدد و در دوره 2016 - 2013 برابر با 913 عدد است. از آنجایی که این شاخص کیفی محسوب می‌شود می‌توان چنین استنباط کرد که کیفیت علم ایران در این سال‌ها افزایش یافته است.

بر اساس شاخص‌های رتبه‌بندی لایدن، ایران در مقایسه با ترکیه، عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی پایین‌ترین میزان همکاری (هم تالیفی) دانشگاه با صنعت را داشته است.

منظور از هم‌تالیفی یک دانشگاه تعدادی از مدارک علمی آن دانشگاه است که در آن‌ها نام موسسه یا دانشگاه دیگری نیز به عنوان همکار ذکر شده باشد.

شاخص‌های رتبه‌بندی لایدن در خصوص مقایسه وضعیت ایران با ترکیه، عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که میزان هم‌تالیفی دانشگاه با صنعت ایران از بقیه  پایین‌تر است، در حالی که رژیم صهیونیستی در این زمینه بالاترین میزان را دارا است و عربستان سعودی رشد زیادی را داشته است.

بر این اساس، میانگین هم‌تالیفی دانشگاه با صنعت ایران در دوره 2006 تا 2009 برابر با 3/ 1 درصد و در دوره 2013 تا 2016 برابر با 4/ 1 درصد است.

هم چنین مقایسه شاخص لایدن نشان می‌دهد که، بیشترین هم‌تالیفی برای کشور عربستان و کمترین آن برای کشور ترکیه بوده است.

میانگین هم‌تالیفی دانشگاه‌های ایران در دوره 2009 تا 2006 برابر با 811 و در دوره 2016 تا 2013 برابربا 2402 است.

در مجموع از مقایسه نمودار میانگین هم‌تالیفی دانشگاه‌های ایران، رژیم صهیونیستی، عربستان و ترکیه و نمودار میانگین مدارک علمی 50 درصد برتر دانشگاه‌های ایران، رژیم صهیونیستی، عربستان و ترکیه می‌توان چنین نتیجه گرفت که میان هم‌تالیفی و کیفیت علم رابطه وجود دارد.

پست های مرتبط

معرفی داوران برتر در 22 حوزه موضوعی بر اساس پابلونز

تاریخ: 1398/06/27

بازدید: 2737

1398

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

78داور برتر از ایران

مدرس

@ins

پراستنادترین مقالات و مجلات ایران و جهان بر اساس گوگل اسکالر 2020

تاریخ: 1399/04/21

بازدید: 4842

1399

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

شاخص‌های استنادی گوگل اسکالر منتشر شد

مدرس

@ins

وضعیت دانشگاه‌های ایرانی در رتبه‌بندی تاثیر 2020

تاریخ: 1399/02/05

بازدید: 1647

1399

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

Times Higher Education Impact Rankings 2020

مدرس

@ins

برترین دانشگاههای ایران در سال 2018 براساس رتبه بندی وبومتریکس مشخص و معرفی شدند.

تاریخ: 1397/05/14

بازدید: 657

1397

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

گزارش

مدرس

@ins

وضعیت مجلات ایران در پایگاه سای‌مگو سال 2018

تاریخ: 1398/03/13

بازدید: 3383

1398

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

وضعیت مجلات ایرانی در پایگاه سای‌مگو سال 2018

مدرس

@ins

وضعیت دانشگاه‌های ایرانی در رتبه‌بندی موضوعی کیواس: درخشش دانشگاه صنعتی شریف

تاریخ: 1398/12/24

بازدید: 2173

1398

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

رتبه‌بندی موضوعی 2020

مدرس

@ins

دانشگاه‌های برتر ایران در رتبه‌بندی تایمز 2019 مشخص شدند .

تاریخ: 1397/07/04

بازدید: 1596

1397

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

برترین دانشگاه‌های ایران

مدرس

@ins

سایت اسکور 2019 اسکوپوس منتشر شد

تاریخ: 1399/04/03

بازدید: 2180

1399

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

تغییر نحوه محاسبه شاخص سایت اسکور

مدرس

@ins

برترین دانشگاه‌ها‌ و موسسات ایران بر اساس نیچرایندکس مشخص شدند .

تاریخ: 1397/07/08

بازدید: 990

1397

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

July 2017 - 30 June 2018

مدرس

@ins

بررسی آخرین وضعیت مجلات ایران در پایگاه سای مگو توسط SID

تاریخ: 1401/02/28

بازدید: 939

1401

زمان مطالعه: 15 دقیقه

مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی آخرین وضعیت مجلات ایران را در پایگاه سای مگو بررسی کرد.

مدرس

@ins