دسته بندی موضوعات آموزشی

عنوان اصلی ۱
title 2

محتوای دسته بندی دوره های آموزشی

  • subtitle 1.1
  • subtotle 1.2
  • 11
  • 12

جستجو در بین هـــزاران ساعت آمـــــوزش

پایگــــــاه اطلاعات علمـــــــی جهــــــــاد دانشگاهی

افزایش کیفیت علم ایران از سال 2006 تاکنون براساس بررسی شاخص‌های رتبه‌بندی لایدن

تاریخ: 1397/05/17

بازدید: 371

 | 


تحلیل داده

مقایسه میانگین مدارک علمی 50 درصد برتر دانشگاه‌های ایران، رژیم صهیونیستی، عربستان و ترکیه بر اساس شاخص‌های رتبه‌بندی لایدن نشان می‌دهد که کیفیت علم ایران از دوره سال‌های 2009-2006 تا دوره سال‌های 2016-2013 افزایش یافته است.

sid blog

به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات علمی، مقایسه مدارک علمی دانشگاه‌های مذکور که در مقایسه با بقیه انتشارات در همان حوزه موضوعی و در همان سال پراستناد هستند، توسط اداره تحلیل دادگان مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی براساس شاخص‌های لایدن، نشان می‌دهد که بیشترین مقدار رشد مدارک علمی 50 درصد برتر، به ترتیب برای کشورهای عربستان سعودی و ایران است. ضمن اینکه عربستان سعودی در این زمینه رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است.

میانگین تعداد مدارک علمی 50 درصد برتر دانشگاه‌های ایران در دوره 2009 - 2006 برابر با 347 عدد و در دوره 2016 - 2013 برابر با 913 عدد است. از آنجایی که این شاخص کیفی محسوب می‌شود می‌توان چنین استنباط کرد که کیفیت علم ایران در این سال‌ها افزایش یافته است.

بر اساس شاخص‌های رتبه‌بندی لایدن، ایران در مقایسه با ترکیه، عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی پایین‌ترین میزان همکاری (هم تالیفی) دانشگاه با صنعت را داشته است.

منظور از هم‌تالیفی یک دانشگاه تعدادی از مدارک علمی آن دانشگاه است که در آن‌ها نام موسسه یا دانشگاه دیگری نیز به عنوان همکار ذکر شده باشد.

شاخص‌های رتبه‌بندی لایدن در خصوص مقایسه وضعیت ایران با ترکیه، عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که میزان هم‌تالیفی دانشگاه با صنعت ایران از بقیه  پایین‌تر است، در حالی که رژیم صهیونیستی در این زمینه بالاترین میزان را دارا است و عربستان سعودی رشد زیادی را داشته است.

بر این اساس، میانگین هم‌تالیفی دانشگاه با صنعت ایران در دوره 2006 تا 2009 برابر با 3/ 1 درصد و در دوره 2013 تا 2016 برابر با 4/ 1 درصد است.

هم چنین مقایسه شاخص لایدن نشان می‌دهد که، بیشترین هم‌تالیفی برای کشور عربستان و کمترین آن برای کشور ترکیه بوده است.

میانگین هم‌تالیفی دانشگاه‌های ایران در دوره 2009 تا 2006 برابر با 811 و در دوره 2016 تا 2013 برابربا 2402 است.

در مجموع از مقایسه نمودار میانگین هم‌تالیفی دانشگاه‌های ایران، رژیم صهیونیستی، عربستان و ترکیه و نمودار میانگین مدارک علمی 50 درصد برتر دانشگاه‌های ایران، رژیم صهیونیستی، عربستان و ترکیه می‌توان چنین نتیجه گرفت که میان هم‌تالیفی و کیفیت علم رابطه وجود دارد.