دسته بندی موضوعات آموزشی

عنوان اصلی ۱
title 2

محتوای دسته بندی دوره های آموزشی

  • subtitle 1.1
  • subtotle 1.2
  • 11
  • 12

جستجو در بین هـــزاران ساعت آمـــــوزش

پایگــــــاه اطلاعات علمـــــــی جهــــــــاد دانشگاهی

هفته دفاع مقدس، گرامی داشت یاد و خاطره شهیدان هشت سال جنگ تحمیلی گرامی باد

تاریخ: 1397/07/02

بازدید: 1752

 | 


مناسبت ملی

جنگ یكی از اتفاقات اجتماعی است كه اهداف و ابعاد آن، پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی غیرقابل پیش بینی در جوامع می گذارد. جامعه در زمان جنگ و پس از آن، با پیامدهای جنگ روبرو است. جنگ تحمیلی یكی از تاثیرگذارترین رویدادها در فضای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایران است. عراق در ۳۱ شهریور ۱۳۵۸ جنگ علیه ایران را آغاز کرد به همین مناسبت از تاریخ ۳۱ شهریور تا ۶ مهر هر سال ، هفته دفاع مقدس نام گذاری شده است. 
این جنگ هشت ساله واین دفاع مقدس از بزرگترین افتخارات ملت ایران بود. مقام معظم رهبری

به دلیل پیامدهای جنگ تحمیلی ، مقالات زیادی در این خصوص نگارش شده است. تعداد مقالات با عنوان جنگ تحمیلی برابر با ۸۹ مدرک علمی و دفاع مقدس برابر با ۱۴۹ مدرک علمی است. به این معنا که محققان بیشتر از کلمه دفاع مقدس استفاده کردند. جدیدترین مقاله نمایه شده تحلیل بازتاب جایگاه دفاع مقدس در شعر اعظم پشت مشهدی و اطهر قوامی که مربوط به خوزه موضوعی ادبیات و هنر است.

نتایج تحقیقات محققان ایرانی با کلید واژه دفاع مقدس# را در SID اینجا بخوانید .