دسته بندی موضوعات آموزشی

عنوان اصلی ۱
title 2

محتوای دسته بندی دوره های آموزشی

  • subtitle 1.1
  • subtotle 1.2
  • 11
  • 12

جستجو در بین هـــزاران ساعت آمـــــوزش

پایگــــــاه اطلاعات علمـــــــی جهــــــــاد دانشگاهی

22 مرداد روز تشکل ها و مشارکتهای اجتماعی گرامی باد .

تاریخ: 1397/05/22

بازدید: 992

 | 


رویداد

sid blog

 

درسال 1393 پس از همایش بزرگ مشترک بین  دولت و تشکل‌های اجتماعی که با شرکت ۳۰۰۰ سازمان مردم‌نهاد کشوری و با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد ، به درخواست این سازمانها از رئیس جمهوری و تصویب شورای فرهنگ عمومی  روز 22 مرداد به‌عنوان روز تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی نامگذاری شد .

 مشارکتهای اجتماعی از جمله موضوعاتی است که بسیاری از محققان را بر آن داشته تا با انجام تحقیقهائی علمی نقش آن را در زندگی افراد مورد بررسی و توجه قرار داده اند به منظور دسترسی به متن کامل  این تحقیق ها در پایگاه اطلاعات علمی به آدرس زیر مراجعه کنید .

دسترسی به متن کامل مقالات علمی فارسی در SID