1 : مسكويه تابستان و پاييز 1387; 3(9):7-18.
 
نقش سياسي خرم سلطان سوگلي سليمان قانوني در دربار عثماني
 
امامي خويي محمدتقي*
 
* دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شهرري
 
 

در اين مقاله سعي شده حرم سراها در امپراتوري عثماني، زندگي و نقش زنان حرم سرا، چگونگي ورود، و ازدواج آن ها با سلاطين عثماني، و نقش خرم سلطان از موقع اسارتش به دست تاتارهاي کريمه و ورودش به حرم سراي سلطان سليمان قانوني که به علل مختلفي همچون هوش، زيبايي و جذابيت به صورت سوگلي سلطان سليمان در آمد، و با استفاده از علاقه سلطان سليمان و کسب قدرت در دربار براي تامين جانشيني فرزندانش، و اين موضوع که به اتفاق دختر و دامادش دست به دسيسه هايي زد که در نهايت سرنوشت شومي را براي دربار عثماني به بار آورد، مورد بررسي و تحليل قرار گيرد.

 
كليد واژه: خرم سلطان، سو گلي سلطان سليمان قانوني، نقش سياسي او، دربار عثماني، حرم سراي سلطان سليمان قانوني
 
 

 نسخه قابل چاپ