= چکیده (فاقد متن کامل)             = دارای متن کامل             = فاقد چکیده (ایجاد شده توسط استناد)
 
  صفحه از 17 بعدي   
 1 : بررسي عوامل خطر ساز در آلودگي نوجوانان و جوانان ايراني به سوء مصرف مواد
  چكيده
 صديق سروستاني رحمت اله
نامه علوم اجتماعي  بهمن 1382; 11(2 (پياپي22)):101-118.
كليد واژه: گروه همالان، عوامل خطرساز، عوامل حمايت كننده، محله زندگي، دانش آموزان مدرسه محل تحصيل

 2 : مروري برناكارآمدي طرح هاي تفصيلي متداول در بافت ارگانيك مسكوني
  اصل مقاله
 ميرحسيني سيدمحمدمهدي,فقيهي ثاني محمدعلي
هنرهاي زيبا  تابستان 1383; -(18):13-24.
كليد واژه: بافت ارگانيك مسكوني، طرح فصيلي، گذربند، نقاط تلاقي ، معاصر سازي، محله امامزاده قاسم

 3 : جايگاه اجتماعي محله در شهرهاي اسلامي با تاكيد بر اصفهان
  چكيده
 ورپشتي مرضيه,موحدي نيا ناصر
مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان  1381; 13(1):15-26.
كليد واژه: محله، شهر اسلامي، ميدان، بازار، شهرنشيني، اصفهان، نظام اجتماعي، مسجد، ميراث فرهنگي، معماري، مكان عمومي، سازمان اداري و شهرسازي.

 4 : بررسي و تحليل ساختار اجتماعي محلات شهري قم (سال 1382)
  چكيده
 رباني خوراسگاني رسول,كلانتري صمد,افشاركهن جواد
مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان  1383; 17(2 (ويژه نامه علوم اجتماعي)):93-118.
كليد واژه: شهر، محله، سيستم، مشاركت اجتماعي، مهاجرت، برنامه ريزي شهري

 5 : بحران بافت هاي مسكوني جديد در شهرهاي بزرگ ايران
  اصل مقاله
 شيعه اسماعيل
رفاه اجتماعي  بهار 1384; 4(16):365-380.
كليد واژه: بافت مسكوني، توسعه، فرهنگ، مديريت شهري، محله، واحد مسكوني

 6 : توزيع فضايي و ساماندهي شبكه گذرگاهي منطقه (هشت) شهر تهران
  اصل مقاله
 قرخلو مهدي,عزيزآسيايي فرامرز
پژوهشهاي جغرافيايي  زمستان 1384; 37(54):137-152.
كليد واژه: منطقه هشت، ساماندهي، شبكه گذرگاهي توزيع فضايي، محله

 7 : «برنامه ريزي محله – مبنا» رهيافتي كارآمد در ايجاد مديريت شهري پايدار
  اصل مقاله
 حاجي پور خليل
هنرهاي زيبا  تابستان 1385; -(26):37-46.
كليد واژه: برنامه ريزي محله – مبنا، با همستان، مديريت شهري، توانمند سازي، سرمايه اجتماعي

 8 : از فکر تا اجرا: برنامه مداخله مردم محله در برنامه ريزي و طراحي شهري با به کارگيري ICT
  اصل مقاله
 نوريان فرشاد,رضايي محمود
هنرهاي زيبا  زمستان 1385; -(28):35-44.
كليد واژه: مشارکت مردمي، فناوري اطلاعات و ارتباطات، برنامه ريزي و طراحي شهري، وب سايت محله

 9 : چشم انداز شهر / محله پيشنهاد يك چارچوب مفهومي براي صورت بندي بيانيه چشم انداز
  چكيده
 گلكار كوروش
هنرهاي زيبا  زمستان 1384; -(24):25-36.
كليد واژه: بيانيه چشم انداز، مدل چشم انداز سازي، برنامه ريزي راهبردي، طراحي شهري، شهر / محله

 10 : مقايسه عملكرد علوفه پنج گونه يونجه يكساله در منطقه گرگان
  اصل مقاله
 سندگل عباسعلي,چايي چي محمدرضا,بياني كلاگري انيس
تحقيقات مرتع و بيابان ايران  بهار 1385; 13(1 (پياپي 22)):53-61.
كليد واژه: عملكرد علوفه، Medicago scutellata ،Medicago truncatula ،Medicago littoralis ،Medicago orbicularis ،Medicago polymorpha ،عراقي محله گرگان

صفحه از 17 بعدي