مشخصات نشريه بيهوشي و درد  2 دوره 
 عنوان نشريه :  بيهوشي و درد
  نوع نشريه :  فصلنامه
  كد ISSN :  2228-6659
  صاحب امتياز :  انجمن بيهوشي موضعي و درد دانشگاه علوم پزشكي ايران
  مدير مسئول :  فرناد ايماني
  سر دبير :  فرناد ايماني
  آدرس :  تهران، بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص)، دفتر بخش بيهوشي و درد
  صندوق پستي :  14515/1366
  تلفن :  44615855 (021)
  نمابر :  44615855 (021)
  پست الكترونيكي :  jap@tums.ac.ir
  وب سايت :  jap.iums.ac.ir


با توجه به ضوابط و زمان اخذ رتبه علمی پژوهشی، این نشریه از سال 1390 درتارگاه SID نمایه میشود.


  فهرست دوره هاي نشريه : بيهوشي و درد

  سال 1391
  سال 1390