مشخصات نشريه فصلنامه مديريت ورزشي (حركت)  3 دوره 
 عنوان نشريه :  مديريت ورزشي (حركت)
  نوع نشريه :  فصلنامه
  صاحب امتياز :  دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه تهران
  مدير مسئول :  محمود گودرزي
  سر دبير :  حسن اسدي
  آدرس :  تهران، خيابان كارگر شمالي، خيابان 15، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه تهران، دفتر نشريه، كدپستي: 14398
  تلفن :  88630001 (021)
  نمابر :  88630001 (021)
  پست الكترونيكي :  harakat@ut.ac.ir
  وب سايت :  harakat.ut.ac.ir


با توجه به ضوابط و زمان اخذ رتبه علمی پژوهشی، این نشریه از سال 1388 درتارگاه SID نمایه میشود.


این نشریه در گذشته با عنوان نشریه حرکت منتشر می شده است

حرکت


  فهرست دوره هاي نشريه : فصلنامه مديريت ورزشي (حركت)

  سال 1392
  سال 1390
  سال 1388