مشخصات نشريه دو فصلنامه پژوهش هاي خاك (علوم خاك و آب)  6 دوره 
 عنوان نشريه :  پژوهش هاي خاك (علوم خاك و آب)
  نوع نشريه :  دو فصلنامه
  كد ISSN :  2228-7124
  صاحب امتياز :  موسسه تحقيقات خاك و اب
  مدير مسئول :  دكتر حسين بشارتي
  سر دبير :  دكتر حميد سيادت
  آدرس :  كرج، ميدان استاندارد، جاده مشكين دشت، بعد از رزكان نو، بلوار امام خميني، كدپستي: 3177993545
  صندوق پستي :  31785/311
  تلفن :  36208796 (026)
  نمابر :  36208796 (026)
  پست الكترونيكي :  majalehsoil@yahoo.com
  وب سايت :  www.srjournal.ir


با توجه به ضوابط و زمان اخذ رتبه علمی پژوهشی، این نشریه از سال 1387 درتارگاه SID نمایه میشود.


این نشریه در گذشته با عنوان نشریه علوم آب و خاک منتشر می شده است

علوم آب و خاک


  فهرست دوره هاي نشريه : دو فصلنامه پژوهش هاي خاك (علوم خاك و آب)

  سال 1392
  سال 1391
  سال 1390
  سال 1389
  سال 1388
  سال 1387