مشخصات نشريه مجله علوم باغباني ايران (علوم كشاوري ايران)  6 دوره 
 عنوان نشريه :  مجله علوم باغباني ايران (علوم كشاوري ايران)
  نوع نشريه :  فصلنامه
  كد ISSN :  2008-482x
  صاحب امتياز :  دانشكده كشاورزي، دانشگاه تهران
  مدير مسئول :  دكتر غلامحسين مصاحبي محمدي
  سر دبير :  علي عبادي
  آدرس :  كرج، خيابان دانشكده، پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دفتر مجله كد پستي: 31587-77871
  صندوق پستي :  4111
  تلفن :  2221482 (0261)
  نمابر :  2221482 (0261)
  پست الكترونيكي :  ijhs@can.ut.ac.ir
  وب سايت :  www.journals.ut.ac.ir


با توجه به ضوابط و زمان اخذ رتبه علمی پژوهشی، این نشریه از سال 1387 درتارگاه SID نمایه میشود.


این نشریه در گذشته با عنوان علوم کشاورزی ایران منتشر می شده است

علوم کشاورزی ایران

  فهرست دوره هاي نشريه : مجله علوم باغباني ايران (علوم كشاوري ايران)

  سال 1391
  سال 1390
  سال 1389
  سال 1388
  سال 1387