مشخصات نشريه هيدروليك  4 دوره 
 عنوان نشريه :  هيدروليك
  نوع نشريه :  فصلنامه
  صاحب امتياز :  انجمن هيدروليك ايران
  مدير مسئول :  دكتر سيدعلي اكبر صالحي نيشابوري
  سر دبير :  دكتر سيدعلي اكبر صالحي نيشابوري
  آدرس :  تهران، تقاطع بزرگراه شهيد چمران و آل احمد، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده فني و مهندسي
  صندوق پستي :  14115-117
  تلفن :  82883383 (021)
  نمابر :  82883383 (021)
  پست الكترونيكي :  jhyd@modares.ac.ir


با توجه به ضوابط و زمان اخذ رتبه علمی پژوهشی، این نشریه از سال 1384 درتارگاه SID نمایه میشود.


  فهرست دوره هاي نشريه : هيدروليك

  سال 1388
  سال 1387
  سال 1386
  سال 1384