مشخصات نشريه ???????  10 دوره 
 عنوان نشريه :  مطالعات اجتماعي - روان شناختي زنان (مطالعات زنان(
  نوع نشريه :  فصلنامه
  كد ISSN :  1735-3386
  صاحب امتياز :  دانشگاه الزهرا (س)
  مدير مسئول :  دكتر زهره خسروي
  سر دبير :  دكتر خديجه سفيري
  آدرس :  تهران، ميدان ونك، دانشگاه الزهرا (س)، پژوهشكده زنان، دفتر فصلنامه
  تلفن :  88058926 (021)
  نمابر :  88049809 (021)
  پست الكترونيكي :  jwsps@alzahra.ac.ir
  وب سايت :  www.motaleatezanan.ir


با توجه به ضوابط و زمان اخذ رتبه علمی پژوهشی، این نشریه از سال 1382 درتارگاه SID نمایه میشود.


  فهرست دوره هاي نشريه : ???????

  سال 1391
  سال 1390
  سال 1389
  سال 1388
  سال 1387
  سال 1386
  سال 1385
  سال 1384
  سال 1383
  سال 1382