فهرست نشريات فارسي مصوب گروه  علمی ترویجی و علمی تخصصی   35 نشريه 
  
نشریات این بخش جهت اطلاع و ارائه متن کامل مقالات به مخاطبین محترم نمایه گردیده و تا زمانی که سیاست نشر مجلات به علمی – پژوهشی تغییر نیابد، مراجع مقالات در گزارش های استنادی نشریات (JCR) این پایگاه شرکت داده نمی شوند.
 
ابن سينا   دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران
اسلام پژوهي   پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي
انديشه هاي حقوق خصوصي   دانشگاه علم و فرهنگ جهاد دانشگاهي
بررسي هاي بازرگاني   موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني
برگ فرهنگ   دانشگاه تهران
پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه   پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي
پژوهش در فرهنگ و هنر   پژوهشكده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهي
پژوهشهاي ميان رشته اي قرآن كريم   جهاد دانشگاهي
پليس زن   مجتمع آموزشي زنان پليس
پول و اقتصاد   پژوهشكده پولي و بانكي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
تازه هاي اقتصاد   بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
تحقيق و توسعه مواد پرانرژي   انجمن علمي مواد پرانرژي ايران
ترويج گياه پزشكي (گياه پزشك و غذا)   موسسه آموزش عالي غيردولتي-غيرانتفاعي بهاران
تعاون   وزارت تعاون
توسعه انساني پليس   دفتر تحقيقات كاربردي معاونت طرح و برنامه و بوجه ناجا
توسعه تكنولوژي صنعتي   پژوهشكده توسعه تكنولوژي جهاددانشگاهي
توسعه مديريت و منابع انساني و پشتيباني   دانشكده علوم و فنون اداري و پشتيباني
جغرافيا و پايداري محيط (پژوهشنامه جغرافيايي)   دانشگاه رازي كرمانشاه
راهبردهاي آموزش   دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله
راهور   پليس راهنمايي و رانندگي ناجا
رسالة التقريب   مجمع جهاني تقريب بين مذاهب اسلامي
رشد فناوري   مركز رشد فناوري اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهي (رويش)
روند پژوهش هاي اقتصادي   بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
سفينه   موسسه فرهنگي نباء مبين
صنعت و دانشگاه   جمعيت ايراني پيشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه
كارآگاه   دفتر تحقيقات كاربردي پليس اگاهي ناجا
گردشگري   دانشگاه علم و فرهنگ جهاد دانشگاهي
مجله پرستاري و مامايي   دانشكده پرستاري و مامايي تبريز
مجله حقوقي   مرکز امور حقوقي بين المللي معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهورِي
مطالعات جهان   دانشكده مطالعات جهان
مطالعات مديريت ترافيك   دانشكده علوم و فنون راهنمايي و رانندگي
منهاج   احسان پور اسماعيل
نشريه علمي ترويجي مهندسي مكانيك   انجمن مهندسان مكانيك ايران
نقد و ادبيات تطبيقي   دانشگاه رازي كرمانشاه
هنر   دانشگاه علم و فرهنگ جهاد دانشگاهي