مشخصات نشريه مجله تحقيقات زنان(مجله مطالعات زنان)  6 دوره 
 عنوان نشريه :  مجله تحقيقات زنان(مجله مطالعات زنان)
  نوع نشريه :  فصلنامه
  صاحب امتياز :  انجمن ايراني مطالعات زنان
  مدير مسئول :  دكتر نسرين مصفا
  سر دبير :  دكتر شكوه نوابي نژاد
  آدرس :  تهران
  صندوق پستي :  13145-176
  تلفن :  88310534 (021), 88310535 (021)
  نمابر :  88310535 (021)
  پست الكترونيكي :  info@Iraws.ir
  وب سايت :  www.Iaws.ir


با توجه به ضوابط و زمان اخذ رتبه علمی پژوهشی، این نشریه از سال 1386 درتارگاه SID نمایه میشود.


با توجه به نظر کمیسیون نشریات مجوز این نشریه تا اطلاع بعدی لغو گردیده است.


  فهرست دوره هاي نشريه : مجله تحقيقات زنان(مجله مطالعات زنان)

  سال 1390
  سال 1389
  سال 1388
  سال 1387
  سال 1386