مشخصات نشريه مجله تحقيقات زنان(مجله مطالعات زنان)  6 دوره 
 عنوان نشريه :  مجله تحقيقات زنان(مجله مطالعات زنان)
  نوع نشريه :  فصلنامه
  صاحب امتياز :  انجمن ايراني مطالعات زنان
  مدير مسئول :  دكتر نسرين مصفا
  سر دبير :  دكتر شكوه نوابي نژاد
  آدرس :  تهران
  صندوق پستي :  13145-176
  تلفن :  88310534 (021), 88310535 (021)
  نمابر :  88310535 (021)
  پست الكترونيكي :  info@Iraws.ir
  وب سايت :  www.Iaws.ir


با توجه به ضوابط و زمان اخذ رتبه علمی پژوهشی، این نشریه از سال 1386 درتارگاه SID نمایه میشود.


  فهرست دوره هاي نشريه : مجله تحقيقات زنان(مجله مطالعات زنان)

  سال 1390
  سال 1389
  سال 1388
  سال 1387
  سال 1386