مشخصات نشريه مجله علوم و فنون باغباني ايران  10 دوره 
 عنوان نشريه :  مجله علوم و فنون باغباني ايران
  نوع نشريه :  فصلنامه
  كد ISSN :  1680-7154
  صاحب امتياز :  انجمن علوم باغباني ايران
  مدير مسئول :  دكتر مرتضي خوشخوي
  سر دبير :  دكتر مرتضي خوشخوي
  آدرس :  شیراز ، دانشگاه شیراز، دانشکده کشاورزی، دفتر مجله، کد پستی : 71444
  تلفن :  2287103 (0711)
  نمابر :  2287103 (0711)
  پست الكترونيكي :  jhortsci@irshs.ir
  وب سايت :  www.irshs.ir


با توجه به ضوابط و زمان اخذ رتبه علمی پژوهشی، این نشریه از سال 1379 درتارگاه SID نمایه میشود.


  فهرست دوره هاي نشريه : مجله علوم و فنون باغباني ايران

  سال 1389
  سال 1387
  سال 1386
  سال 1385
  سال 1384
  سال 1383
  سال 1382
  سال 1381
  سال 1380
  سال 1379