مشخصات نشريه مجله علمي كشاورزي  19 دوره 
 عنوان نشريه :  مجله علمي كشاورزي
  نوع نشريه :  دو فصلنامه
  كد ISSN :  0254-3648
  صاحب امتياز :  دانشگاه شهيد چمران اهواز، دانشکده کشاورزي
  مدير مسئول :  موسي مسكرباشي
  سر دبير :  محمد سعيد مصدق
  آدرس :  اهواز، دانشگاه شهيد چمران، دانشکده کشاورزي، دفتر مجله علمي کشاورزي
  تلفن :  3330011-19 (0611)
  نمابر :  3364052 (0611)
  پست الكترونيكي :  Scientific_Journal@yahoo.com


با توجه به ضوابط و زمان اخذ رتبه علمی پژوهشی، این نشریه از سال 1379 درتارگاه SID نمایه میشود.


با توجه به تغییر سیاست انتشار نشریه فوق، از سال 1388 نشریه مجله علمی کشاورزی با 4 عنوان تولیدات گیاهی، گیاهپزشکی، علوم ومهندسی آبیاری، مهندسی زراعی منتشر خواهد شد

تولیدات گیاهی           گیاهپزشکی           علوم ومهندسی آبیاری           مهندسی زراعی


  فهرست دوره هاي نشريه : مجله علمي كشاورزي

  سال 1387
  سال 1386
  سال 1385
  سال 1384
  سال 1383
  سال 1382
  سال 1381
  سال 1380
  سال 1379