مشخصات نشريه علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي  18 دوره 
 عنوان نشريه :  علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)
  نوع نشريه :  فصلنامه
  كد ISSN :  1028-7655
  صاحب امتياز :  دانشگاه صنعتي اصفهان
  مدير مسئول :  محمد شاهدي
  سر دبير :  دكتر مجيد افيوني
  آدرس :  اصفهان، دانشگاه صنعتي اصفهان، سازمان مرکزي، دفتر نشريات علمي-مجله علوم و فنون کشاورزي و منابع طبيعي، کد پستي: 8415683111
  تلفن :  3912793 (0311)
  نمابر :  3912626 (0311)
  پست الكترونيكي :  jwss@of.iut.ac.ir
  وب سايت :  jstnar.iut.ac.ir


با توجه به ضوابط و زمان اخذ رتبه علمی پژوهشی، این نشریه از سال 1379 درتارگاه SID نمایه میشود.


  فهرست دوره هاي نشريه : علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي

  سال 1392
  سال 1391
  سال 1390
  سال 1389
  سال 1388
  سال 1387
  سال 1386
  سال 1385
  سال 1384
  سال 1383
  سال 1382
  سال 1381
  سال 1380
  سال 1379