مشخصات نشريه مجله علوم تربيتي و روانشناسي  17 دوره 
 عنوان نشريه :  مجله علوم تربيتي و روانشناسي
  نوع نشريه :  فصلنامه
  كد ISSN :  1561-4131
  صاحب امتياز :  دانشگاه شهيد چمران اهواز
  مدير مسئول :  دكتر مسعود صفايي مقدم
  سر دبير :  دکتر منيجه شهني ييلاق
  آدرس :  اهواز، دانشگاه شهيد چمران اهواز، دانشکده علوم تربيتي و روان شناسي
  صندوق پستي :  61355-139
  تلفن :  3331366 (0611)
  نمابر :  3331366 (0611)
  پست الكترونيكي :  ecued-psj@scu.ac.ir
  وب سايت :  www.manuscriptonline.com


با توجه به ضوابط و زمان اخذ رتبه علمی پژوهشی، این نشریه از سال 1379 درتارگاه SID نمایه میشود.


با توجه به تغییر سیاست انتشار نشریه فوق، از سال 1388 نشریه مجله علوم تربيتي و روانشناسي با 3 عنوان نشریه علوم تربيتي و دست آوردهاي روانشناختي ، مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، منتشر خواهد شد

علوم تربيتي           دست آوردهاي روانشناختي           مطالعات کتابداری و علم اطلاعات


  فهرست دوره هاي نشريه : مجله علوم تربيتي و روانشناسي

  سال 1389
  سال 1387
  سال 1386
  سال 1385
  سال 1384
  سال 1383
  سال 1382
  سال 1381
  سال 1380
  سال 1379